Hledání předmětů je cílem nejedné počítačové hry. Body za jejich nalezení znamenají odměnu či život navíc. V reálném světě máme život pouze jeden a včasné neodhalení skrytého předmětu může znamenat jeho vážné ohrožení.

 

EVENTY

Urbanizace a s ní spojená rostoucí hustota obyvatel ve městech, globální a regionální konflikty či nárůst množství dostupných informací jsou nesilnějšími trendy ovlivňující eventovou bezpečnost posledních let. Ačkoliv existují eventy různých variant a velikostí, některé rysy, týkající se požadavků na bezpečnost, mají identické.

Sportovní stadiony, kulturní zařízení, obchodní centra, open air

Velké davy – atraktivní cíl pro útoky a chaos, který při vzniku mimořádné situace může být fatální. Po celém světě můžeme stále častěji sledovat různé metody kontroly osob a jejich zavazadel. V zemích, kde jsou útoky častější, jsou průchozí detektory kovů a rentgeny zavazadel považovány za běžné, zatímco v České republice jsou stále poměrně vzácné. To, co bezpečnostní manažeři masových eventů řeší, je především propustnost, možnost odhalování kovových i nekovových předmětů a nároky na rozpočet.

Útoky na veřejných místech mohou způsobit masivní ztráty

Škody, kterým je zapotřebí zabránit si uvědomuje každý z nás: ztráta života, újma na zdraví, poškození majetku, ztráta pověsti a ušlý zisk. Palčivé bývají ztráty jak z pozastavení provozu z důvodů mimořádné situace a jejího šetření, časové prodlevy způsobené odstraněním vzniklých škod tak i nemalé náklady spojené s obnovením důvěry. Jak nalézt vhodné řešení? Teoreticky nejúčinnějším preventivním opatřením by byla eliminace důvodu, pro které útočníci své činy dělají: upoutání pozornosti. Ale představte si například běžecký maraton s minimální či žádnou medializací. Nereálné, že? V naší kultuře je většinový obchodní model postaven na medializaci a touha po mediální senzaci se zdá být silnější než bezpečnostní priority a společenská odpovědnost.

Masové eventy a lokality s vysokými nároky na propustnost lze pomocí současné konvenční techniky kontrolovat jen velmi obtížně. Velká koncentrace osob, které v krátkém časovém úseku musí projít přes kontrolní stanoviště, vytváří riziko kumulace před bezpečnostní kontrolou a tím vytvoření potenciálního cíle. Stejně tak fronty na občerstvení či toalety, které se táhnou a vytváří davy, jsou snadným cílem pro útočníka. Nízká propustnost a poddimenzovaná kapacita zvyšují nutnou fyzickou přítomnost ostrahy na místě a tím růst personálních nákladů. Prvotní prevencí jsou bezesporu kvalitní organizační a režimová opatření. O to více, pokud se jedná o open air eventy bez tradiční lokace. Potřeba zajistit, aby návštěvníci nevnášeli do prostoru eventu zábavní pyrotechniku, zbraně a další zakázané předměty, je velký boj. Návštěvníci jsou vynalézaví ve způsobu skrývání a pronášení, zároveň nechtějí být dlouho drženi na vstupu. Z tohoto důvodu by měla být bezpečnostní kontrola osob a jejich zavazadel rychlá ale důkladná, což může být obtížné dosáhnout tradičními metodami.

Integrace

Řešení nabízí integrace systému na odhalování skrytých předmětů. Systém je schopen zkontrolovat téměř 2000 osob za hodinu při rychlosti volné chůze. Přitom návštěvníky není třeba zastavit, pouze vhodně nasměrovat do průchozího koridoru a v případě odhalení podezřelé osoby, podrobit osobní prohlídce. Možné je i propojení technologie s kamerovým systémem, který umožní další sledování podezřelé osoby a její případné zneškodnění na vhodně zvoleném místě s ohledem na eliminaci dalších rizik. Čím dál tím více lidí začíná chápat, že mohou být z bezpečnostních důvodů sledováni, i když o tom nejsou výslovně informováni. Společnosti a organizace po celém světě využívají CCTV nebo systémy kontroly přístupu, aby zjistily, kde se lidé pohybují, a kdy odcházejí. Stejně tak uplatnění softwaru pro rozpoznávání obličeje je stále častější. Propojení uvedených systémů je snadné a přináší komplexní informace pro zajištění bezpečnosti eventů.

 

KRITICKÁ INFRASTRUKTURA

Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Proto je pro nás těžké si představit, jak silně může útok na vládní budovy otřást vírou v suverenitu státu či ohrozit fungování celé země. Naštěstí nám chybí praktická zkušenost.

Kulturní rozdíly a diplomacie

Velkou výzvou bezpečnostní kontrolu je snaha útočníků přizpůsobit se změnám v zabezpečení. Proto, aby útočníci byli schopni obejít zabezpečení prostřednictvím konvenčních detektorů kovu, začali používat zbraně, které jsou vyrobeny z nekovových materiálů – konkrétně z plastu, keramiky nebo skla – případně se uchýlili k použití výbušnin. To však neznamená, že použití klasického průchozího detektoru kovu se stává neúčinným. Je důležité si uvědomit, že objektem útoku kritické infrastruktury není kontrolní pracoviště, ale někdo nebo něco uvnitř daného objektu. S tímto faktem úzce souvisí bezpečnostní kontrola VIP návštěv, které není vhodné z kulturních či diplomatických důvodů podrobovat obtěžujícím bezpečnostním kontrolám. Požadavkem je minimální rušivost při efektivní kontrole. V současné době již existuje řešení pro prověření návštěvy či zaměstnance na dálku, diskrétně a pohodlně, případně i zcela skrytě, pokud je to nutné.

Moment překvapení

Při bezpečnostní kontrole osob kritické infrastruktury nejsou kladeny vysoké nároky na propustnost, proto může být použití konvenčních detektorů kovu efektivně doplněno například o body scanner. Tam, kde je důležité, aby kontrola probíhala skrytě, je vhodné integrovat systém na odhalování skrytých předmětů. Systém je schopen odhalit předměty bez rozdílu povahy materiálu. Jeho prostřednictvím lze příchozí osobu zkontrolovat, aniž by byla zastavena či věděla, že je kontrolována a následně podrobit konvenční bezpečnostní kontrole. Pokud systém odhalí nositele zbraně před bezpečnostní kontrolou a osoba zbraň na bezpečnostní kontrole nepřizná, pak je s vysokou pravděpodobností útočníkem. Ochranka však s předstihem o potenciálním útočníkovi ví, má možnost rozhodnout, kdy a kde zasáhne. Výhoda momentu překvapení, se tak přenáší ze strany útočníka na stranu ochranky.

 

PREVENCE KRÁDEŽÍ

Krádeže v obchodech jsou dobře prozkoumaným jevem, který obchodníky nepřestává trápit ani v době, kdy se mnoho nakupujících i zlodějů přesunulo na internet. Už méně se ale mluví a přemýšlí o krádežích, kterých se dopouští zaměstnanci. Málokdo si chce připustit, že by jejich personál mohl krást, a většina lidí do práce nejspíš skutečně nevyráží s tím, že svého zaměstnavatele oberou. Když se ale naskytne příležitost, bývá pro mnoho z nás těžké říct pokušení ne.

Škody způsobené krádežemi zaměstnanců ve skladech, během výroby nebo při přepravě dosahují celosvětově několika miliard USD ročně. V některých státech jsou škody připadající na krádeže zaměstnanců vyšší než na krádeže zákazníků a mohou společnostem přivodit velké ztráty příjmů.

Zákopová válka

Jednou z největších překážek pro širší nasazení monitorovacích a bezpečnostních opatření je fakt, že mohou zaměstnance obtěžovat a vzbuzovat v nich dojem, že jim zaměstnavatel nevěří. To může vyvolat negativní publicitu v online prostředí nebo zákopovou válku mezi vedením a podnikovými odbory. Firmy se musí o své zaměstnance dobře starat, aby se jim podařilo získat ty nejschopnější lidi na trhu – zároveň ale musí sledovat, co zaměstnanci přes den dělají. Nejspíš neexistuje žádné samospasné řešení, které by spolehlivě zabránilo zaměstnancům nebo návštěvám v krádežích. Nejvhodnějším postupem se tak zdá být kombinace několika postupů.

Chytrá kontrola

Například systém pro odhalování skrytých předmětů může zloděje odhalit tím, že zobrazí předměty, které ukrývá pod oblečením. Systémem přijímá submilimetrové vlny vysílané lidským tělem. Na jejich základě pak sestaví, jak obraz kontrolovaného, tak i siluety předmětů, které toto záření blokují. Systém je schopen sledovat kolemjdoucí za chůze a rozpoznat různé materiály jako tekutiny, plasty nebo kovy.

Některé metody, například rámové detektory kovů nebo transmisní rentgenové systémy, mohou vyvolávat nevoli a odpor kvůli bezpečnostním nebo zdravotním obavám. Systém pro odhalování skrytých předmětů je však založen na pasivním principu, a jeho použití je tak zcela bezpečné. Jednou z klíčových vlastností systému je nejvyšší propustnost v této kategorii zařízení, což při zvolení vhodného provozního konceptu umožňuje rychlé a diskrétní kontroly zaměstnanců při výměnách směn. Pro dosažení maximální efektivity se doporučuje kombinace s dalšími bezpečnostními opatřeními, například kamerovými systémy a řádným zaškolením personálu.